Môn 5: Tính giá vốn chương trình du lịch

Với môn học này học viên sẽ được cung cấp những khái niệm cơ bản về giá vốn và cách tính giá vốn của một chương trình du lịch. Thực hành việc tính giá vốn cho các chương trình du lịch thông dụng trên thực tế hiện nay. Đồng thời đưa ra thông lệ định giá bán sau khi đã định được giá vốn củ một chương trình du lịch.

Tải toàn bộ tài liệu của môn học

You must be logged in to view the hidden contents.

Mục lục:

Chương 1: Định nghĩa giá vốn

1. Khái niệm về giá vốn của một chương trình du lịch

2. Thành phần của giá vốn trực tiếp chương trình inbound

Chương 2: Các bước tính giá vốn trực tiếp chương trình inbound

Chương 3: Bài tập mẫu tính giá vốn chương trình inbound

1. Tính giá vốn cho trường hợp số lượng khách đã được xác điịnh

2. Tính giá vốn cho trường hợp khách biến đổi

Chương 4: Các bước tính giá vốn trực tiếp chương trình outbound

Chương 5: Bài tập mẫu tính giá vốn chương trình outbound

1. Đầu bài tính giá vốn cho chương trình với số lượng khách đã được xác định

2. Phân tích và giải thích các bước tính giá vốn cho chương trình trên

Chương 6: Thông lệ định giá bán một chương trình du lịch

1. Giá vốn

2. Chính sách phân bổ các chi phí khác ngoài giá vốn

3. Giá bán các đối thủ cạnh tranh

 

Loading Facebook Comments ...

Comments to “Môn 5: Tính giá vốn chương trình du lịch”

Phản hồi

You must be logged in to post a comment.